คณะผู้บริหาร


โรงพยาบาลสูงเม่น
SUNGMEN HOSPITAL

นายแพทย์แสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
โทรศัพท์ 054-541299 ,054-541430 ต่อ 1888
 
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1. แพทย์ จำนวน 8 คน
2. ทันตแพทย์ จำนวน 5 คน
3. เภสัชกร จำนวน 7 คน
4. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 67 คน
5. พยาบาลเทคนิค จำนวน 1 คน
6. ข้าราชการ อื่น ๆ จำนวน 37 คน
7. ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน
8. พนักงานราชการ จำนวน 2 คน
9. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 51 คน
10. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 19 คน
11. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 คน
รวมทั้งหมด จำนวน 211 คน

สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างรอบ ๆ

 • เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีสถานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มีแพทย์ประจำ 1 คน ในขณะนั้นได้รับบริจาคที่ดินให้ก่อตั้ง ณ เลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม
 • ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน
 • อนาคต กำลังจะเริ่มต้นสร้างโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) พื้นที่ จำนวน 25 ไร่
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอสูงเม่น
 
 • อำเภอสูงเม่น มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 110 หมู่บ้าน
 • อำเภอสูงเม่น มีตำบลทั้งหมด จำนวน 12 ตำบล
 • อำเภอสูงเม่น มีเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง
 • จำนวนหลังคาเรือน 21,629 หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากร ทั้งหมด จำนวน 79,395 คน

หน่วยบริการสาธารณสุข

    
 
 • โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง) จำนวน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 16 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • คลินิคแพทย์ จำนวน 9 แห่ง
 • คลินิคทันตกรรม จำนวน 2 แห่ง
 • คลินิคพยาบาลชุมชน จำนวน 14 แห่ง
 • ร้านขายยา จำนวน 15 แห่ง