หน่วยงานภายใน

ผู้บริหาร,หัวหน้างาน ของ โรงพยาบาลสูงเม่น


คณะกรรมการบริหาร
 
นายแพทย์แสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น


แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
องค์กรแพทย์ (อ่านต่อ...)

นายสราวุธ  กลไกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร


นายแพทย์จิรายุทร์  พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิและสารสนเทศ

นางวัลลีย์  บุญนิธิพันธ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
(อ่านต่อ...)
 

ทพ.วรสิทธิ์   วิทยศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข


 

นางศิริรัตน์   พงศ์ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
และองค์รวม
(อ่านต่อ...)
 นางจิตราวดี  ข่มอาวุธ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
(อ่านต่อ...)

ภก.พิพัฒน์   พวงดอก 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
 
นางชูขวัญ  แม่นยำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ผจก.คุณภาพ

นางมณีวรรณ   นุกูลจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์
 
นางปราณี   ทองอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานข้อมูลและประกันสุขภาพ
น.ส.ณิชาภา  มณีกาศ
พยาบาลวิชาชีพชำนญการ
หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน
 
นางพิศวาส   ศรีพันธุ์เนตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานห้องคลอด

น.ส.พรพิมล   โป่งแยง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางเยาวลักษณ์   กะแก้ว
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
 

นายอนุรักษ์   ชมภูมิ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน