หน่วยงานภายใน

ผู้บริหาร,หัวหน้างาน ของ โรงพยาบาลสูงเม่น


นายแพทย์แสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
 

คณะกรรมการบริหาร

 

แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
องค์กรแพทย์ (อ่านต่อ...)

ทันตแพทย์สมศักดิ์  จึงภัทรไพศาล
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
งานทันตกรรม (อ่านต่อ...)

นายพิพัฒน์  พวงดอก
เภสัชกรชำนาญการ
งานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภค
(อ่านต่อ...)

นางสาวกฤษณา  กติอนันต์
งานชันสูตรสาธารณสุข (อ่านต่อ...)

นางวัลลีย์  บุญนิธิพันธ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล (อ่านต่อ...)

นางธีระนันท์  อินต๊ะเสนา
กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน (อ่านต่อ...)

นางจิตราวดี  ข่มอาวุธ
งานผู้ป่วยนอก (อ่านต่อ...)