องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์
นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นายแพทย์ภิญโญ  เจียรนัยกุลวานิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)
นายแพทย์พันธ์ศักดิ์  วงศ์คำแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
แพทย์หญิงธิดา  สีสด
นายแพทย์ชำนาญการ
นายแพทย์รุ่งโรจน์ สลับ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงธีรตา วนาภิรักษ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงกษิรา เชื้ออ้วน
นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงอรณิชา ญาณิสราพันธ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ