องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์
นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์ภิญโญ  เจียรนัยกุลวานิช
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม)

นายแพทย์พันธ์ศักดิ์  วงศ์คำแก้ว
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

แพทย์หญิงธิดา  สีสด
นายแพทย์ชำนาญการ