กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นายแพทย์แสงชัย   พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

นายสราวุธ  กลไกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านบริหาร
054-541299 ต่อ 1777
งานการเงินและบัญชี


 

น.ส.อัจฉรา  สิงห์เหาะ  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
054-5541299 ต่อ 1705

นายอาวุธ  เวียงทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางวราภรณ์  นันทะแขม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.3
 

น.ส.วรรณา  กรรณิการ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.3
 

นางธัญญาลักษณ์ งามทรง
จพ.การเงินและบัญชี
 


จพ.การเงินและบัญชี
 
งานธุรการ

นางจินดา  พอเหมาะ
หัวหน้างานธุรการ
054-541299 ต่อ 1704

นายสมจิตร  คำห้าง
เจ้าพนักงานธุรการ
งานตรวจสอบภายใน งานบุคลากร 

นายอนุรักษ์   ชมภูมิ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
งานตรวจสอบภายใน   
054-541299 ต่อ 1714
 

นางเยาวลักษณ์  กะแก้ว
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
งานบุคลากร
054-541299 ต่อ 1710

 
งานพัสดุ

 

นายสัญญา  เป่าไม้
เจ้าพนักงานพัสดุ
054-541299 ต่อ 1411

น.ส.คัทลียา  ปลาสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานยานยนต์

นายวิทวัส  อุดทา
หัวหน้างานยานยนต์

นายนพรัตน์  ฉลอม
พนักงานขับรถยนต์

นายเล็ก  เขียนโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนพรัตน์  ชักชวน
พนักงานขับรถยนต์

นายอณัฐสรณ์  วงศ์ตะวัน
พนักงานขับรถยนต์
งานสุขศึกษาฯ งานประชาสัมพันธ์ งานบำบัดน้ำเสีย
น.ส.มณีรัตน์  คบลา
จพ.โสตทัศนศึกษา
054-541299 ต่อ 1702
 

นางอำพร ก่อกอง
จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
054-541299 ต่อ 0
 

นายอนันต์  พื้นงาม
พนักงานบริการ
054-541299 ต่อ 1413
งานซ่อมบำรุง

นายสุรศักดิ์  สร้อยสาย
นายช่างเทคนิค
054-541299 ต่อ 1414

นายธนากร  วงศ์แพทย์
จพ.พัสดุ (ปฏิบัติงานช่างเทคนิค)
054-541299 ต่อ 1414
ลูกจ้างโครงการพิเศษ

นายไกรสา  หมั่นค้า
ปฏิบัติงาน พัสดุ

นายประจญ  ดวงจันทร์
ปฏิบัติงาน ธุรการ

นายสุรจิต  เสนาะ
ปฏิบัติงานด้านงานสวน