กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นายแพทย์แสงชัย   พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

นายสราวุธ  กลไกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านบริหาร
054-541299 ต่อ 1777
งานการเงินและบัญชี


 

น.ส.อัจฉรา  สิงห์เหาะ  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
054-5541299 ต่อ 1705

นายอาวุธ  เวียงทอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางวราภรณ์  นันทะแขม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.3
 

น.ส.วรรณา  กรรณิการ์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.3
 

นางธัญญาลักษณ์ งามทรง
จพ.การเงินและบัญชี
 


จพ.การเงินและบัญชี
 
งานธุรการ

นางจินดา  พอเหมาะ
หัวหน้างานธุรการ
054-541299 ต่อ 1704

นายสมจิตร  คำห้าง
เจ้าพนักงานธุรการ
งานตรวจสอบภายใน งานบุคลากร 

นายอนุรักษ์   ชมภูมิ่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
งานตรวจสอบภายใน   
054-541299 ต่อ 1714
 

 


นางเยาวลักษณ์  กะแก้ว
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
งานบุคลากร
054-541299 ต่อ 1710

 
งานพัสดุ

 

นายสัญญา  เป่าไม้
เจ้าพนักงานพัสดุ
054-541299 ต่อ 1411

น.ส.เพ็ญรุ่ง  ฝักฝ่าย
เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.คัทรียา  ปลาสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุ
งานยานยนต์

นายวิทวัส  อุดทา
หัวหน้างานยานยนต์

นายนพรัตน์  ฉลอม
พนักงานขับรถยนต์

นายเล็ก  เขียนโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายนพรัตน์  ชักชวน
พนักงานขับรถยนต์

นายอณัฐสรณ์  วงศ์ตะวัน
พนักงานขับรถยนต์
งานสุขศึกษาฯ งานประชาสัมพันธ์ งานบำบัดน้ำเสีย
น.ส.มณีรัตน์  คบลา
จพ.โสตทัศนศึกษา
054-541299 ต่อ 1702
 

นางอำพร ก่อกอง
จพ.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
054-541299 ต่อ 0
 

นายอนันต์  พื้นงาม
พนักงานบริการ
054-541299 ต่อ 1413
งานซ่อมบำรุง

นายสุรศักดิ์  สร้อยสาย
นายช่างเทคนิค
054-541299 ต่อ 1414

นายธนากร  วงศ์แพทย์
จพ.พัสดุ (ปฏิบัติงานช่างเทคนิค)
054-541299 ต่อ 1414
ลูกจ้างโครงการพิเศษ

นายไกรสา  หมั่นค้า
ปฏิบัติงาน พัสดุ

นายประจญ  ดวงจันทร์
ปฏิบัติงาน ธุรการ

นายสุรจิต  เสนาะ
ปฏิบัติงานด้านงานสวน