ดาวน์โหลด : Download

doc
แบบรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์ (ปรับปรุง).doc
แบบรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์ รพ.สูงเม่น
pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการซ่อม.pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการซ่อม
pdf
สัญญายืมเงินบำรุงโรงพยาบาลสูงเม่น.pdf
สัญญายืมเงินบำรุง
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)
pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ (เบิกที่ รพ.สูงเม่น).pdf
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
pdf
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ.pdf
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
pdf
บันทึกข้อความ(สรุปอบรม-ประชุม-สัมมนา).pdf
บันทึกข้อความ(สรุปอบรม-ประชุม-สัมมนา)
pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
pdf
บันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์.pdf
แบบบันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งาน หรือแทงจำหน่ายเครื่องมือแพทย์