ดาวน์โหลด : Download

pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)
pdf
บันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์.pdf
แบบบันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งาน หรือแทงจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ
pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ (เบิกที่ สสจ.แพร่).pdf
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิก สสจ.แพร่
pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ (เบิกที่ รพ.สูงเม่น).pdf
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ3).pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ3)
pdf
แบบรายงานผลการใช้รถ และรักษารถส่วนกลาง.pdf
แบบรายงานผลการใช้รถ และรักษารถส่วนกลาง
pdf
รายละเอียดการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (แบบ6).pdf
รายละเอียดการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (แบบ6)