ดาวน์โหลด : Download

pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก หอพัก ปี 2564.pdf
แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าพักอาศัยบ้านพัก หอพัก ปี 2564
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก 2564.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก 2564
pdf
ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2564.pdf
ระเบียบบ้านพักโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2564
pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน(พ.ต.พกส.).pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พ.ต.พกส.)
pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน(ค.ต.ส.).pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพื่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ค.ต.ส.)
pdf
แบบตรวจสอบข้อมูลสิทธิการรับเงินเพิ่ม (พ.ต.ส.).pdf
การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำหรับข้าราชการ
pdf
บันข้อความขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์.pdf
บันข้อความขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์
pdf
แบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ.pdf
แบบฟอร์มขอเบิกพัสดุ
pdf
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม 1.pdf
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม 1
pdf
แบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง64.pdf
แบบฟอร์มขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง64