หมายเลขภายใน : Telephone

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
0 5454 1299
อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
ชั้น 1
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข
งานประชาสัมพันธ์ 0 งานเวชระเบียน (สำนักงาน) 1114
งานรังสีวิทยา (X-ray) 1102 ห้องพักแพทย์ ER 1115
ห้องจ่ายยา งานผู้ป่วยนอก 1103 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 1116, 1120
ห้องชำระเงิน 1105 หัวหน้างานเภสัชกรรม 1117
OPD 1106 ห้องจ่ายยา ผู้ป่วยใน 1118
ห้องทำหัตถการ  ชั้น 1 1107 ศูนย์เปล 1119
NCD 1108 ห้องตรวจ 1 1121
ห้องบัตรนอกเวลา , งานเปล 1109 ห้องตรวจ 2 1122
ห้องตรวจพิเศษ (เคาน์เตอร์หน้า) 1110 ห้องตรวจ 3 1123
ห้องตรวจพิเศษ 1111 ห้องตรวจ 4 1124
ห้องเจาะเลือด ชั้น 1 1112 ห้องตรวจ 5 1125
ห้องเวชระเบียน (จุดทำบัตร) 1113 ห้องตรวจ 6 1126
ชั้น 2
งานกายภาพ 1205 ห้องรองฯ งานกิจกรรมพิเศษ 1216
ห้องฝากครรภ์ (ANC) 1206 ห้องพักแพทย์ 1219
งานยุทธศาสตร์ 1207 ห้องทำหัตถการ ชั้น 2 1220
งานสุขภาพจิต 1209 งานคุณภาพ 1221
งานห้องให้คำปรึกษา 1210 งานยาเสพติด 1222
ชั้น 3
งานบำบัดน้ำเสีย 1301 ห้องประชุมเพชรสูงเม่น 3 1309
งานทันตกรรม (สำนักงาน) 1306, 1316 งานชันสูตร (จุดรับสิ่งส่งตรวจ) 1311
หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 1307, 1319 ห้องประชุมเพชรสูงเม่น 2 1312, 1313
งานทันตกรรม (เคาน์เตอร์หน้า) 1308 งานชันสูตร (ตรวจวิเคราะห์) 1315
ชั้น 4
โถงกลางห้องผ่าตัด 1401 ห้องผ่าตัด 1 1405
ห้องผ่าตัด (เคาน์เตอร์หน้า) 1402 ห้องผ่าตัด 2 1406
งานซ่อมบำรุง 1404 ห้องผ่าตัด 3 1407
ห้องผ่าตัด 4 1408
ชั้น 5
งานข้อมูลและสารสนเทศ 1501, 1510 งานการเงิน (1) 1509
ห้องประชุมเพชรสูงเม่น 1 1502 รองฯ ด้านบริหาร 1511
หัวหน้างานการเงิน 1503 งานการเงิน (2) 1512
งานธุรการ (1) 1504 งานพัสดุ 1513
งานสุขศึกษา 1505 งานบุคลากร 1514
ห้องผู้อำนวยการ 1506 งานควบคุมภายใน 1516
รองฯ ด้านการแพทย์ 1507 งานธุรการ (2) 1517
รองฯ ด้านการพยาบาล 1508
อาคารผู้ป่วยใน
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข
ชั้น 1
ห้องทรีตเม้นท์ 2101 เคาน์เตอร์หน้า (จุดรับ Admit) 2103
เคาน์เตอร์หลัง 2102 ห้องพักแพทย์ 2104
ชั้น 2
ห้องทรีตเม้นท์ 2201 เคาน์เตอร์หลัง 2203
เคาน์เตอร์หน้า (จุดรับ Admit) 2202
สายตรง ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 0 5454 4606 
รพ.สูงเม่น แห่งเดิม 0 5454 3001 , 0 5454 3002
รพ.สูงเม่น แห่งใหม่ เพิ่มเติมจากเบอร์หลัก 0 5454 1430 , 0 5454 1803 , 0 5454 1805