โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                                       
ITA : EB 2
ปีงบประมาณ
  พ.ศ.2564            
 *ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
         พ.ศ.2540            
                                                                                                                                                                          
1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหาร (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.2 นโยบายของผู้บริหาร (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน / กฎหมายสาธารณสุข (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.7 ข้อมูลการติดต่อ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น / Facebook (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย โดยรวม (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.11 พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ) และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเขตสุขภาพที่ 1) และการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
7. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
7.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ปี 2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
8.1 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปี (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
9.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ไตรมาสที่ 1(ตัดยอดวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ) (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
9.5.1 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม         2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.5.2 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน   2563 (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
9.5.3 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม        2563(ตัดยอดวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ) (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)
11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ)


 


   


 ------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ITA : EB 9)
(ข้อ 1. ) Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ
 


1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
 
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
 
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 
1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย
 
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 
1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
 
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
 
1.10 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และผลการดำเนินงานตามแผนฯ


4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการกำกับติดตามประเมินผล
4.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการกำกับติดตามประเมินผล (ไตรมาส 2)
4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการกำกับติดตามประเมินผล (ไตรมาส 3)
4.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการกำกับติดตามประเมินผล (ไตรมาส 4)

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 3
6.2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 4

7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
 
7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2563
7.3.1 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2563 (ไตรมาส 2)

7.3.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2563 (ไตรมาส 3)
7.3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2563 (ไตรมาส 4)
 
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 7.5 แบบ สขร.1

7.5.1 เดือน ตุลาคม 2562
7.5.2 เดือน พฤศจิกายน 2562
7.5.3 เดือน ธันวาคม 2562
7.5.4 เดือน มกราคม 2563
7.5.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
7.5.6 เดือน มีนาคม 2563
7.5.7 เดือน เมษายน 2563
7.5.8 เดือน พฤษภาคม 2563
7.5.9 เดือน มิถุนายน 2563
7.5.10 เดือน กรกฎาคม 2563

8. มาตรฐาน หรือคู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

( ข้อ 2.)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

( ข้อ 2.)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 3)

( ข้อ 2.)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4)

Goragod.com
^