วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสูงเม่น

ยุทธศาสตร์  โรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2565

วิสัยทัศน์

"โรงพยาบาลคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

พันธกิจ

  1.  Community        : ขยายเครือข่ายสุขภาพบูรณาการกับพหุภาคี
  2.  Service               : พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพ
  3.  Governance       : ยึดหลักธรรมาภิบาล
  4.  People               : เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเจ้าหน้าที่มีความสุข

ค่านิยมร่วม (Core value)

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

เป้าหมาย (Goals)

ให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ  เจ้าหน้าที่มีความสุข

จุดมุ่งหมาย (Purposes)

1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามคุณภาพมาตรฐานและผู้ให้บริการมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้วยระบบธรรมมาภิบาลในองค์กร
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและยกระดับโรงพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑. การพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการ
๒. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐาน
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

ประเด็นมุ่งเน้นโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2565

1. โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่พร้อมเปิดให้บริการ ภายในเดือนกรกฎาคม  2565
2. 2 P safety
3. เพิ่มรายได้
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564