ชมรม อสม. อ.สูงเม่น มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

1