ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ งวดที่ 15

1