ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มสัญญาจ้าง สังกัดโรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปี 2