กลุ่มสูงวัย-กลุ่มเสี่ยง 7 โรคอำเภอสูงเม่น ได้ฉีดวัคซีนโควิดตามนั