ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลสูงเม่น

1