ประชุมแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสูงเม่น