กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีด

1