ผอ.โรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา(ARI)

1