รพ.สูงเม่นร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19

1