รพ.สูงเม่นเข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้าง รพ.แห่งใหม่

1