รพ.สูงเม่นเปิดประชุมการซักซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ของโรงพยาบาล