รพ.สูงเม่นเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมและซ้อมแผนโคโรน่าไวรัส