พิธีมอบเงินชำระค่าที่ดินและมอบใบเกียรติบัตร แก่ ผู้สนับสนุนในการ