ดาวน์โหลด : Download

pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563
pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์
pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์
pdf
ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19.pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19
pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่).pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่) เริ่มใช้ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่).pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่)
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอรับเงินกองทุน.pdf
แบบคำขอรับเงินกองทุน
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบใบสมัครและระบุตัวผู้รับประโยชน์.pdf
แบบใบสมัครและระบุตัวผู้รับประโยชน์
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก.pdf
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก