ดาวน์โหลด : Download

pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ.pdf
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
pdf
แบบขอย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่.pdf
แบบขอย้ายไปรับราชการในตำแหน่งใหม่
pdf
ใบสมัครเข้าร่วมใช้งานระบบ E-Office.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมใช้งานระบบ E-Office
pdf
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน(พนักงานกระทรวงสาธ.pdf
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน(พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
pdf
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข.pdf
สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
pdf
ใบสำคัญรับเงิน.pdf
ใบสำคัญรับเงิน
pdf
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่.pdf
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยหรือหน่วยบริการในเครือข่ายของโงพยาบาลชุมชน
pdf
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ.pdf
ใบแสดงความจำนงขอศึกษาและฝึกอบรมภายในประเทศ
pdf
บันทึกข้อความ(เปล่า).pdf
บันทึกข้อความ(เปล่า)
pdf
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ).pdf
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ข้าราชการ)