ดาวน์โหลด : Download

pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ7131 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)
doc
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์ รพ.สูงเม่น.doc
แบบสรุปรายงานความเสี่ยงและอุบัติการณ์ รพ.สูงเม่น
pdf
ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19.pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19
pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ.pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ( แพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
pdf
แบบคำขอและสัญญาการขอรับเงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติฯ.pdf
แบบคำขอและสัญญาการขอรับเงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (แพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่).pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่) เริ่มใช้ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่).pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่)
pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา).pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา)
pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร