ดาวน์โหลด : Download

pdf
คำสั่งแต่งตั้ง พขร.สำรองปี 63.pdf
คำสั่ง โรงพยาบาลสูงเม่น เรื่อง แต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ (สำรอง)
pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563.pdf
คำสั่งคณะกรรมการเครื่องมือโรงพยาบาลสูงเม่น 2563
pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุญาตไปราชการ).pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุญาตไปราชการ)
pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการรับบริจาคครุภัณฑ์
pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์.pdf
แบบฟอร์มการโอนวัสดุ/ครุภัณฑ์
pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อหรือจ้างเบื้องต้น.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติซื้อหรือจ้างเบื้องต้น - แบบบันทึกข้อความ 2563
doc
FRM002 แบบรายงานความเสี่ยง.doc
FRM002 แบบรายงานความเสี่ยง
docx
แบบบันทึกการแก้ไขอุบัติการณ์โรงพยาบาลสูงเม่น.docx
แบบบันทึกการแก้ไขอุบัติการณ์โรงพยาบาลสูงเม่น
docx
แบบบันทึกการการทำ RCA โรงพยาบาลสูงเม่น.docx
แบบบันทึกการการทำ RCA โรงพยาบาลสูงเม่น
pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223.pdf
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ7223 (ให้ปริ้น หน้า-หลัง)