ดาวน์โหลด : Download

pdf
(พกส.)-สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
pdf
(ลูกจ้างชั่วคราว)-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอรับเงินกองทุน.pdf
แบบคำขอรับเงินกองทุน
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบใบสมัครและระบุตัวผู้รับประโยชน์.pdf
แบบใบสมัครและระบุตัวผู้รับประโยชน์
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก.pdf
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอรับเงินกองทุน_กรณีถึงแก่ความ.pdf
แบบคำขอรับเงินกองทุน_กรณีถึงแก่ความตาย_17กย55
pdf
(พนักงานราชการ)-แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน.pdf
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
pdf
แบบฟอร์มขอย้าย.pdf
แบบฟอร์มขอย้าย
pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง.pdf
เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมิน
pdf
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข.pdf
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย