ดาวน์โหลด : Download

pdf
บันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์.pdf
แบบบันทึกขออนุมัติยกเลิกการใช้งาน หรือแทงจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
pdf
เบิกค่าเดินทางไปราชการ (เบิกที่ สสจ.แพร่).pdf
เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เบิก สสจ.แพร่
pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ3).pdf
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ3)
pdf
แบบรายงานผลการใช้รถ และรักษารถส่วนกลาง.pdf
แบบรายงานผลการใช้รถ และรักษารถส่วนกลาง
pdf
รายละเอียดการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (แบบ6).pdf
รายละเอียดการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (แบบ6)
pdf
รายงานการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถส่วนกลาง (แบบ5).pdf
รายงานการเกิดอุบัติเหตุการใช้รถส่วนกลาง (แบบ5)
pdf
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลสูงเม่น.pdf
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมโรงพยาบาลสูงเม่น
doc
แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ).doc
แบบฟอร์มหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
docx
แบบบันทึกการการทำ RCA โรงพยาบาลสูงเม่น.docx
แบบบันทึกการการทำ RCA โรงพยาบาลสูงเม่น
pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ.pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ( แพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร)