ดาวน์โหลด : Download

pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน(พ.ต.ส.).pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่).pdf
บันทึกข้อความ(ขอหนังสือรับรองออกให้เจ้าหน้าที่)
pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา).pdf
บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา)
pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร.pdf
แบบใบลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร.pdf
แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร
pdf
บันทึกข้อความ(จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ).pdf
บันทึกข้อความ(จัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ) - แบบบันทึกข้อความ 2560
pdf
(พกส.)-สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf
สัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
pdf
(ลูกจ้างชั่วคราว)-แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
pdf
(ลูกจ้างประจำ)-แบบคำขอรับเงินกองทุน.pdf
แบบคำขอรับเงินกองทุน