ดาวน์โหลด : Download

pdf
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4).pdf
ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 4)
pdf
ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19.pdf
แบบฟอร์มขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานป้องกันโรคโควิด - 19
pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ.pdf
แบบคำขอยกเลิกสัญญาการรับเงินไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว ( แพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
pdf
แบบคำขอและสัญญาการขอรับเงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติฯ.pdf
แบบคำขอและสัญญาการขอรับเงินเพิ่มไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (แพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่).pdf
ใบสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. และใบรับรองแพทย์ (ฉบับใหม่) เริ่มใช้ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ - แบบบันทึกข้อความ 2563
pdf
ใบเสนอความต้องการผลิตสื่อสุขศึกษา.pdf
ใบเสนอความต้องการผลิตสื่อสุขศึกษา
pdf
ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร.pdf
ใบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
pdf
ใบส่งซ่อมพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น.pdf
ใบส่งซ่อมพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น
pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน(พ.ต.พกส.).pdf
แบบขอรับค่าตอบแทน ประเภท เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พ.ต.พกส.)