ข้อกำหนด

ระบบช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน เท่านั้น*
1. โปรดระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail ติดต่อกลับ ของผู้แสดงข้อคิดเห็นให้ชัดเจน
2. โปรดระบุ วัน เวลา สถานที่(แผนก) ประเภทบริการ /เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ รายละเอียดการให้บริการโดยละเอียด
3. การดำเนินการนี้ภายใต้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
* ผู้ดูแล จะดำเนินการตอบสนองข้อคิดเห็นภายใน 15 วัน ไม่นับวันทำการ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง *
10 พ.ย. 2563 0 630
No comments yet