ตรวจรับการก่อสร้างระบบประปาโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ งวดที่ 1-3

1