S

h


ธรรมนูญสุขภาพ  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552

 "สุขภาวะคนสูงเม่น คือการที่ทุกภาคส่วนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะ   มีการช่วยเหลือกัน  เกื้อกูลกัน

   มีชีวิตอยู่ได้ เป็นความสุขที่เกิดจากการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน  ชาวอำเภอสูงเม่น  จึง ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อมุ่ง

   สู่อำเภอสุขภาวะ จากความเข้าใจ ความสามัคคี ด้วยวิถีประชาธิปไตย จรรโลงเอกลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรม รักษาธรรมชาติและสิ่ง

    แวดล้อม โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "

ปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านคืออะไร

       ปัจจุบัน  อำเภอสูงเม่นเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตติดกับอำเภอเมืองมีความผสมผสานระหว่างวิถีเมืองและวิถีชนบท อันเป็นความย้อนแย้ง
  ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างน่าสนใจ  ปัญหาสุขภาพของสูงเม่น ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม เช่นการบริโภคอาหาร  ขาดการออก
  กำลังกาย การขับขี่ยวดยานพาหนะที่ไม่ปลอดภัย ดังจะเห็นโรคภัยไข้เจ็บที่ตามมา อาทิเช่น อุบัติเหตุ  มะเร็ง และความความดันโลหิต โรค
  เบาหวานเป็นต้น      โดยที่ผ่านมา ปัญหาดังกล่าวจะถูกกำหนดจากสถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานหรือประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
  น้อยมาก จึงทำให้ปัญหาดังกล่าวไม่ค่อยถูกนำมาแก้ไขร่วมกัน อย่างจริงจัง
.

อ่านต่อ...