โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลสูงเม่น

พันธกิจและวิสัยทัศน์ โรงพยาบาลสูงเม่น

บริการหลัก

 1.  ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค บำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพเชิงรุก แก่ประชาชนในขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ ระดับ 2.1 รวมถึงการรับ-ส่งต่อด้วยทีมประสานเครือข่ายการรับส่งต่อผู้ป่วย.
 2.  สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น ระบบยา และเวชภัณฑ์ ระบบการให้คำปรึกษาโดยแพทย์ การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ รพ.สต. การบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ.

วิสัยทัศน์

 1.  เครือข่ายบริการสุขภาพแห่งการเรียนรู้ บริการมีคุณภาพ  พหุภาคีเข้มแข็ง  มุ่งสู่สุขภาวะของประชาชน

พันธกิจ

 1.  ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ.
 2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน.
 3.  บริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพอย่างมีผลิตภาพและผู้ให้บริการมีความสุข.

เป้าประสงค์

 1.  ลดโรคและปัญหาสุขภาพสำคัญในอำเภอสูงเม่น.
 2.  ประชาชนมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ.
 3.  พหุภาคีมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะที่สอดคล้องวิถีชีวิตประชาชน.
 4.  เครือข่ายบริการสุขภาพมีระบบบริการที่มีคุณภาพ บริหารจัดการอย่างมีผลิตภาพ ผู้ให้บริการมีความสุข.

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี.
 2.  ขยายบริการและการเข้าถึงบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน.
 3.  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสู่มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ.
 4.  พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์.

เข็มมุ่ง

 1.  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ สิ่งแวดล้อม.
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง.
 3.  พัฒนาการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์.

ค่านิยม

 1.  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

ความเชี่ยวชาญพิเศษขององค์กร

 1.  การมีส่วนร่วมในการจัดบริการร่วมกับเครือข่ายปฐมภูมิ.
Goragod.com
^