คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

EB 9 ปีงบฯ 2564 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
EB 9 ปีงบฯ 2564 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

30 ธ.ค. 2563 0 233

EB 9 ปีงบฯ 2564 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB 7 ปีงบฯ 2564 มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 7 ปีงบฯ 2564 มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

04 ม.ค. 2564 0 232

EB 7 ปีงบฯ 2564 มาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 4 ข้อ 2 ปีงบฯ 2564 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)
EB 4 ข้อ 2 ปีงบฯ 2564 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)

14 ธ.ค. 2563 0 235

EB 4 ข้อ 2 ปีงบฯ 2564 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1)

EB 4 ข้อ 3 ปีงบฯ 2564 การป้องกันผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา
EB 4 ข้อ 3 ปีงบฯ 2564 การป้องกันผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

02 ธ.ค. 2563 0 199

EB 4 ข้อ 3 ปีงบฯ 2564 การป้องกันผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอสัญญา

EB 17 ปีงบฯ 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB 17 ปีงบฯ 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

09 พ.ย. 2563 0 430

EB 17 ปีงบฯ 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

1