คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

EB 25 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (ไตรมาส 4)
EB 25 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (ไตรมาส 4)

14 ส.ค. 2563 0 51

EB 25 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2563 (ไตรมาส 4)

EB 8 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบฯ 2563 ( ไตรมาส 4 )
EB 8 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบฯ 2563 ( ไตรมาส 4 )

14 ส.ค. 2563 0 52

EB 8 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบฯ 2563 ( ไตรมาส 4 )