แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562