ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
http://www.smhos.com/gcms/datas/file/1584502718.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง