ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่