สสจ.แพร่ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายฯ