MOIT 2

ita 2565
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน (5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามหน้าที่และอำนาจภารกิจของหน่วยงาน
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
     8.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ 1-5,7-8 
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)
9.1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
9.2 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2565
     9.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
10.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
10.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
     10.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     12.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ 11-12
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
     13.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ 
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
     14.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ 
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     16.1 แบบฟอร์มเผยแพร่ 15-16
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1
        แบบฟอร์มเผยแพร่ 
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4
17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1)
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
     บันทึกขออนุมัติ
        รายงาน สขร.1
        แบบฟอร์มเผยแพร่ 
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2564
     บันทึกขออนุมัติ
        รายงาน สขร.1
        แบบฟอร์มเผยแพร่ 
แบบรายงาน สขร.1 เดือน ธันวาคม 2564
     บันทึกขออนุมัติ
        รายงาน สขร.1
        แบบฟอร์มเผยแพร่ 
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มกราคม 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มีนาคม 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน เมษายน 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน สิงหาคม 2565
แบบรายงาน สขร.1 เดือน กันยายน 2565