EB 7 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ปี 2563