นโยบายการจัดการคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ

นโยบายการจัดการคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
**************************************
โรงพยาบาลสูงเม่น มีความห่วงใยต่อคุณภาพบริการ ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนาระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาการดำเนินงาน ในระบบงานอาคารและสภาพแวดล้อม ระบบงานความปลอดภัย ระบบงานสิ่งแวดล้อม ระบบงานสื่อสาร ระบบเครื่องมือแพทย์ และระบบงานสุขศึกษาควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 
 1. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย
  1. จัดระบบการจราจรและขนส่งภายในโรงพยาบาลให้สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
  2. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีความมั่นใจ น่าเชื่อถือ และไว้วางใจ
  3. จัดการความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของบุคลากร ผู้มารับริการในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. จัดระบบการจัดการวัสดุ และของเสียอันตรายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  5. จัดระบบป้องกันภาวะฉุกเฉินที่สำคัญของโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. จัดระบบการซ้อมแผนเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  7. วางระบบทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล
  8. จัด หา ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ/เครื่องมือการป้องกันอัคคีภัยอย่างพอเพียง และสม่ำเสมอ
 2. นโยบายด้านการจัดการเครื่องมือและสาธารณูปโภค
  1. จัดระบบการบริหารเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดระบบไฟฟ้าสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้
  3. จัดระบบการให้บริการก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และพอเพียงอยู่เสมอ
  4. จัดระบบการจ่ายน้ำประปาได้อย่างพอเพียง และมีคุณภาพ
 3. นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
  1.  จัดการโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
  2.  ดำเนินงาน 5 ส. และกิจกรรม Big cleaning Day เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  3.  จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4.  จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  5.  ลดปริมาณของเสียโดยคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
  6.  สร้างความตระหนักในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาชน และชุมชนใกล้เคียง
 4. นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  1. ทุกหน่วยงานดำเนินงานและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยยึดตามมาตรฐานสุขศึกษา
  2. มุ่งการสร้างเสริมสุขภาพในประชาชน ผู้ป่วยและญาติ บุคลากรสาธารณสุข
  3. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ด้านการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
  4. ส่งเสริม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
  5. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ ทางสถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง