นโยบายคุณภาพโรงพยาบาลสูงเม่น

นโยบายคุณภาพ  โรงพยาบาลสูงเม่น
โรงพยาบาลสูงเม่น มุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในการพัฒนาระบบงาน และการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ผู้รับบริการต้องการ ภายใต้บริบทของตนเอง เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร นำไปสู่องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
คนสูงเม่นสุขภาพดี  พหุภาคีเข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 
พันธกิจ (Mission)
1.       Community    : ขยายเครือข่ายสุขภาพบูรณาการกับพหุภาคี
2.       Service          : พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพ
3.       Governance    : ยึดหลักธรรมาภิบาล
4.       People          : เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีเจ้าหน้าที่มีความสุข
5.       Academy       : ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ค่านิยมร่วม(Core value) :
สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

เป้าหมาย(Goals)   :
ประชาชนในทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข      ภายใต้ระบบที่มีคุณภาพ

นโยบายด้านคุณภาพ
  1. บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ให้บริการอย่างมีคุณภาพและเคารพสิทธิอย่างเท่าเทียม
  2. ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานวิชาชีพและอยู่บนพื้นฐานจริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม
  3. การบันทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และรักษาความลับข้อมูลของผู้ป่วย
  4. บริหารความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานอุบัติการณ์ ติดตามและแก้ไขโดยเน้นการแก้ไขเชิงระบบ
  5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
  6. บริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความเพียงพอ สอดคล้องกับภาระงาน และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสมารถ สมรรถนะ และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ
  7. จัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่า
  8. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  9. สนับสนุนให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ โดนเน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน และชุมชน
  10. องค์กรพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพระบบต่างๆ และดำเนินการในเรื่องมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย