MOIT 5

ita 2565
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
         บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1.
     แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1.
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 (ตัดยอด 10 มิถุนายน 2564)
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
     บันทึกขออนุมัติ
     รายงาน สขร 1
         แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
       บันทึกขออนุมัติ
       รายงาน สขร 1
       แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
       บันทึกขออนุมัติ
       รายงาน สขร 1
       แบบฟอร์มเผยแพร่