MOIT 4

ita 2565
MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน 
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินการ
1.3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกา
1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1
      บันทึกขออนุมัติ
      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1
      แบบฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 2
    บันทึกขออนุมัติ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2
    แบบฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 3
    บันทึกขออนุมัติ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3
    แบบฟอร์มเผยแพร่
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 4
    บันทึกขออนุมัติ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4
    แบบฟอร์มเผยแพร่
3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญ
3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อย เกิน 100,000 บาท
3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน