ผู้บริหาร

ผู้บริหาร,หัวหน้างาน ของ โรงพยาบาลสูงเม่น


คณะกรรมการบริหาร
 
       
นายแพทย์แสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
054-541430 ต่อ 1888


แพทย์หญิงรุ่งทิพย์  เทพวงษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์
054-541430 ต่อ 1104


นายสราวุธ  กลไกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด้านบริหาร
054-541430 ต่อ 1777

นางวัลลีย์  บุญนิธิพันธ์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล
054 - 541430 ต่อ 1205
ทพ.วรสิทธิ์   วิทยศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
054 - 541430 ต่อ 1121นางศิริรัตน์   พงศ์ศิริวรรณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพปฐมภูมิ
และองค์รวม
054 - 541430 ต่อ 1711

นางจิตราวดี  ข่มอาวุธ
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
054 - 541430 ต่อ 1202 - 1204


ภก.พิพัฒน์   พวงดอก 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
054 - 541430 ต่อ 1117

น.ส.นิชาภา  มณีกาศ
พยาบาลวิชาชีพชำนญการ
หัวหน้าตึกผู้ป่วยใน
054 - 541430 ต่อ 1206

นางมณีวรรณ   นุกูลจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
งานยุทธศาสตร์
 054 -541430 ต่อ 1703
นางปราณี   ทองอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานข้อมูลและประกันสุขภาพ
054 -541430 ต่อ 1713

น.ส.พรพิมล   โป่งแยง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
054 - 541430 ต่อ 1107
คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางเยาวลักษณ์   กะแก้ว
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการ
054 -541430 ต่อ 1710
 

 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทร.054-541299 , 054-541430
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข
Operator 1101 ห้องบัตร 1102
ห้องตรวจ 1 1103 ห้องตรวจ 2 1106
ห้องตรวจ 3 1104 ห้องตรวจ 4 1105
งานชันสูตร (LAB) 1107 ห้องงานทันตกรรม 1108
ห้องงานเภสัชกรรม 1109 ห้องตรวจพิเศษ 1110
ห้องรังสีวิทยา(X-Ray) 1111 ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1112
ห้องตรวจ PV 1113 ห้องคลอด 1114
ห้องผ่าตัด 1115 ห้องตรวจพิเศษ 1116
หน.ฝ่ายเภสัชกรรม 1117 หน้าห้องตรวจ 1120
ห้องพักทันตกรรม 1121 ห้องตรวจพิเศษ 1122
ห้องคลอด 1123 โต๊ะคัดกรอง 1124
ศูนย์เปล 1125 ห้องพักงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1163
ห้องตรวจพิเศษ (Fax.) 1501 ห้องประชุม 1 1201
งานสุขภาพจิต 1202 งานสุขภาพจิต 1203
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 1204 ห้องกลุ่มการพยาบาล 1205
Ward 1 1206 Ward 2 1207
งานสุขภาพจิต 1208 ห้องพิเศษ 1 1301
ห้องพิเศษ 2 1302 ห้องพิเศษ 3 1303
ห้องพิเศษ 4 1304 ห้องพิเศษ 5 1305
ห้องพิเศษ 6 1306 ห้องพิเศษ 7 1307
งานกายภาพ 1401 แฟลตชั้นที่ 2 1402
แฟลตชั้นที่ 3 1403 ห้องพนักงานขับรถ 1405
บ้านพัก นพ.พันธ์ศักดิ์ 1406 บ้านพักรับรอง 1407
บ้านพัก พญ.รุ่งทิพย์ 1408 ห้องซัพพลาย 1409
โรงอาหาร 1410 คลังพัสดุ 1411
คลังยา 1412 โรงบำบัดน้ำเสีย 1413
งานซ่อมบำรุง 1414 บ้านพักผู้อำนวยการ 1415
ห้องซักฟอก 1416 ห้องอาหาร 1417
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข
อาคาร 4 ชั้น
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข
งานแพทย์แผนไทย 1511 ห้องนวด 1512
ห้องนวด 1513 ห้องตรวจแพทย์แผนไทย 1514
ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก 1515 ********************** 1516
งานเอดส์,ให้คำปรึกษา 1517 คลินิคยาเสพติด 1518
งาน ANC 1519 ห้องจ่ายยาตึกใหม่ 1520
ห้องพิเศษ VIP 1 1601 ห้องพิเศษ VIP 2 1602
ห้องพิเศษ VIP 3 1603 ห้องพิเศษ VIP 4 1604
ห้องพิเศษ VIP 5 1605 ห้องพิเศษ VIP 6 1606
ห้องพิเศษ VIP 7 1607 ห้องพิเศษ VIP 8 1608
ห้องพิเศษ VIP 9 1609 ห้องพิเศษ VIP 10 1610
ห้องพักพยาบาล 1611 ห้องพักพยาบาล 1612
สถานีวิทยุชุมชนฯ 1701 งานสุขศึกษา , ENV 1702
งานคุณภาพ 1703 งานธุรการ 1704
งานการเจ้าหน้าที่(อบรม,วันลา) 1714 งานการเจ้าหน้าที่(อัตราเจ้าหน้าที่,พัสดุ) 1710
งานการเงิน 1705 งานการเงิน 1706
ห้องนักจัดการงานทั่วไป 1777 ห้องผู้อำนวยการ 1888
งานประกันสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1709 งานบริการชุมชน 1711
สำนักงาน CUP 1712 งานประกันสุขภาพ 1713
หน่วยงานภายใน หมายเลข หน่วยงานภายใน หมายเลข