การบริการศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น

อ่านต่อ... »

คณะทำงาน                                                           อ่านต่อ...»

อัลบัมภาพ


                                          
                                                 อ่านต่อ..»

ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services : YFHS)

ให้บริการประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ 12 ตำบล 110 หมู่บ้าน 1 เทศบาล ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 81,499 คน โรงเรียน 40 แห่ง ศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 19 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน 110 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง

              ระดับของการให้บริการ : ในเวลาราชการให้บริการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยทั่วไป  ให้บริการแผนกต่างๆ โดยขอบเขตการให้บริการมีดังนี้

                   วันจันทร์  :  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง  คลินิกโรคหัวใจ  บริการทันตกรรม    บริการแพทย์แผนไทย  งานกายภาพบำบัด  คลินิกมิตรทีน (บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน)  คลินิกยาเสพติด  คลินิกฝากครรภ์ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  คลินิกพิเศษ(ตรวจสุขภาพประจำปี)

                   วันอังคาร  :  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  คลินิกโรคความดันโลหิตสูง  โรคหลอดเลือดสมอง  คลินิกโรคหัวใจ  คลินิกผู้สูงอายุ  คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  คลินิกโรคเอดส์  บริการ  ทันตกรรม  บริการแพทย์แผนไทย  งานกายภาพบำบัด  คลินิกมิตรทีน(บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน)  คลินิกยาเสพติด  คลินิกฝากครรภ์คลินิกพิเศษ(ตรวจสุขภาพประจำปี)

วันพุธ  :  ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิกโรคเบาหวาน คลินิกโรคไต บริการทันตกรรม  
บริการแพทย์แผนไทย  งานกายภาพบำบัด
                     คลินิกยาเสพติด   คลินิกมิตรทีน (บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน)  คลินิกยาเสพติด    คลินิกฝากครรภ์คลินิกพิเศษ
                     (ตรวจสุขภาพประจำปี)

                                        วันพฤหัสบดี  :  ตรวจรักษาโรคทั่วไป  คลินิกโรคเบาหวาน  คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช  คลินิกไทรอยด์  คลินิกวัณโรค บริการ
                     ทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย
 งานกายภาพบำบัด คลินิกมิตรทีน(บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน) คลินิกยาเสพติด    
                     คลินิกฝากครรภ์  ติดตามงานในชุมชน 
 คลินิกพิเศษ(ตรวจสุขภาพประจำปี)

                                        วันศุกร์  :  ตรวจรักษาโรคทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน ติดตามงานในชุมชนบริการทันตกรรม  บริการการแพทย์แผนไทย  งาน
                     กายภาพบำบัด   คลินิกมิตรทีน  (บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน)   คลินิกยาเสพติด  คลินิกอดบุหรี่  สุรา  คลินิก
                     ฝากครรภ์  คลินิกพิเศษ(ตรวจสุขภาพประจำปี)  งานบริการเยี่ยมบ้าน


นอกเวลาราชการ ให้บริการดังนี้

                   ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่มารับบริการคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการผู้ป่วยนอก : เปิดให้บริการในวันเสาร์ -วันอาทิตย์เวลา 08.00น.12.00 น.
การบริการ X-ray : เปิดให้บริการในวันเสาร์ -วันอาทิตย์เวลา 08.00น.12.00 น.

ใช้ระบบ On Call นอกเวลาราชการ

การบริการชันสูตร : เปิดบริการทุกวันหยุด 8.00 น16.00 น. และใช้ระบบ On Call
          บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน Hot  line  1669
          ประสานผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นและเยาวชน คุณจิตราวดี ข่มอาวุธ   โทร 084 8101819

ทิศทางการพัฒนาในอนาคต

                   โรงพยาบาลสูงเม่นต้องปรับตัวในการแข่งขันโดยการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ   เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพียง  9  กิโลเมตร    มีการเดินทางไปมาที่สะดวกในการไปรักษาในโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลแพร่-ราม,โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน)  ซึ่งถือเป็นคู่แข่งทางการตลาดที่สำคัญ  นอกจากนี้  โรงพยาบาลสูงเม่นต้องพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเชิงรุกมากขึ้น  ซึ่งเป็นจุดแข็งในการดำเนินงาน พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนางานสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ  การหาตลาดของโรงพยาบาลสูงเม่นเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรที่พึงพาตนเองในอนาคต